Privacy Statement

Privacy Statement

ICTroom Company B.V., gevestigd aan Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, en ingeschreven in het Handelregister onder nummer 28083657 (“ICTroom”) is de verwerkingsverantwoordelijke en gaat zorgvuldig om met de door uw verstrekte persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige geldende wet- en regelgeving.

In dit privacy statement verstrekt ICTroom u meer informatie over (i) de wijze waarop uw gegevens worden verzameld en verwerkt, (ii) voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld en verwerkt, en (iii) uw rechten ten aanzien van het voorgaande, indien u gebruik maakt van de diensten en website.

Toepassingsbereik
Met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij ICTroom, geldt dit privacy statement voor alle personen van wie ICTroom persoonsgegevens verwerkt, inbegrepen:

• klanten van ICTroom;
• potentiele klanten met wie ICTroom contact heeft gelegd of wil leggen;
• bezoekers van de website van ICTroom; en
• alle andere personen die contact opnemen met ICTroom of van wie ICTroom persoonsgegevens verwerkt.

Gegevensverwerking
ICTroom verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die u aan ICTroom heeft verstrekt, inbegrepen:
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de dienst;
 • Contactgegevens verstrekt middels het invullen van een contactformulier op de website; en
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, congres, kennissessie etc.

Persoonsgegevens die zijn gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website, inbegrepen:

 • IP-adressen en nummers; en
 • Surfgedrag op de website (o.a. welke pagina’s worden bekeken).
 • Persoonsgegevens die ICTroom ontleent aan andere bronnen, inbegrepen:
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) sociale media platforms zoals LinkedIn en Facebook.

Doeleinden en grondslagen voor gegevensverwerking
ICTroom verwerkt uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de volgende juridische grondslagen en doeleinden:

 • Het verlenen van toestemming aan ICTroom, inbegrepen:
 • Het overhandigen van een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort) voor (financiële) administratie en/of persoonsidentificatie.
 • Het sluiten van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst, inbegrepen:
 • Het leveren van diensten in het kader van een opdracht die is verleend aan ICTroom; en
 • Het factureren van de verleende diensten.
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ICTroom, inbegrepen:
 • Het onderhouden van contact met u; en
 • Het verbeteren en beveiligen van de website: www.ictroom.com
 • Het informeren van geïnteresseerden omtrent nieuwe producten en diensten van ICTroom middels een nieuwsbrief.

Ontvangers van de gegevens
De door u verstrekte gegevens worden aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende derden:
Hostingproviders voor het onderhouden van de website.

Bewaartermijn
ICTroom bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven (7) jaar voor betalingsgegevens).

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
De door u verstrekte gegevens kunnen aan partijen worden doorgegeven die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder bij de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tot leveren van diensten waarvoor wij ondersteuning verlenen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een vergelijkbaar beschermingsniveau is gewaarborgd door middel van een overeenkomst, goedgekeurde gedragscode of certificering.

Cookies
De website van ICTroom maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies die nodig zijn om te communiceren via internet of om een gevraagde service te bieden (functionele cookies). U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen of accepteren en uw instellingen hiervoor wijzigen.

Bovendien maken wij gebruik van Google Analytics, een web-analytische dienst die wordt aangeboden door Google Inc. De analyse helpt ICTroom om de diensten en website beter af te stemmen met de behoeften van de gebruikers. Google Analytics gebruikt cookies om zijn analyse en technische ondersteuning uit te voeren. Deze cookies worden (momenteel) opgeslagen voor de duur van de browsersessie tot een periode van 3 (drie) jaar. De verkregen gegevens worden overgebracht naar Google en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten; een land dat niet voorziet in een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming als de Europese Unie. Ga voor meer informatie naar de website van Google Analytics: https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/.

Websites van derden
ICTroom is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van derden die door middel van hyperlinks met de website van ICTroom zijn verbonden. ICTroom kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw privacyrechten
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt een verzoek indienen tot inzage in de gegevens die we van u verwerken;
 • U kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken, voor zover het recht op dataportabiliteit op u van toepassing is;
 • U kunt een verzoek indienen tot correctie, verwijdering of beperking van de gegevens die we van u verwerken;
 • U kunt verzet aantekenen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van de bovenstaande rechten, of vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres of per gewone post:

ICTroom Company B.V.
T.a.v. Adresregistratie
Dynamostraat 7
1014 BN AMSTERDAM

Wij zullen op uw verzoek of vraag reageren in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u van mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
ICTroom behoudt zich te allen tijde het recht om het privacy statement op ieder moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 5 juli 2018.